Behandelingsovereenkomst Gewoon Gevoel

Algemene voorwaarden & betalingsvoorwaarden

Artikel 1.1 – Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
Alle bepalingen van de wet WBGO (boek 7, titel 7, afdeling 5 BW, behalve in het BW te vinden in de Staatscourant nr 837 van 1994) zijn van toepassing op deze behandelingsovereenkomst.

Artikel 1.2 – Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg
Alle therapeuten worden gehouden aan de WKKGZ. Binnen deze wet is vastgelegd dat hulpverleners een klachtenfunctionaris moeten aanstellen en zijn aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie.

Artikel 1.3 – Wet Bescherming Persoonsgegevens
Alle informatie die door cliënt/voogd wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor de therapeuten. Gewoon Gevoel zal gegevens van de cliënt/voogd opnemen in een geautomatiseerd systeem. De cliënt/voogd is verplicht aan Gewoon Gevoel, op eerste verzoek, de voor de administratie benodigde informatie te verschaffen. Gewoon Gevoel zal de bepalingen voortvloeiende uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens, toepassen.

Artikel 2 – Tarieven van Gewoon Gevoel
De cliënt gaat akkoord met het tarief (BTW vrijgesteld) van € 90,- per consult van 50 minuten.

Artikel 3 – Betaling van factuur
De factuur wordt per e-mail verstuurd aan de client. Een factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn. Na 14 dagen is Gewoon Gevoel gerechtigd een betalingsherinnering te sturen. Als binnen 5 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet is voldaan, dan volgt een aanmaning. Hieraan zijn € 5,- kosten verbonden. Daarna wordt de inning in handen van de deurwaarder gegeven. De kosten hiervan komen voor rekening van de cliënt.

Artikel 4 – Annuleringsvoorwaarden
Een afspraak dient, bij verhindering door de cliënt, 24 uur voor de tijd van de afspraak te worden afgezegd. In geval van niet tijdige afzegging of niet-afzegging wordt het consult in rekening gebracht.

Artikel 5 – Behandelwijze
Haptonomische begeleiding impliceert dat aanraking onderdeel kan zijn van de begeleiding. De therapeut is aanspreekbaar op de behandelwijze en het gevoerde beleid.

Heb je vragen?

Marjolein Alvares
Haptotherapeut
Haptonomisch coach